محلول  اکسیلیا حاوی بیماتوپروست 0.03 درصد

موثر در: رشد مژه

بلندی مژه 

تیرگی مژه 

ضخامت مژه

به همراه 70 عدد اپلیکاتور استریل

شرکت سازنده: INOCLON