فرآورده طبیعی حاوی عصاره کامل  و پودر قارچ شیتاکه  -گانودرما (ریشی) و مایتاکه 

-تقویت سیستم ایمنی

-تقویت قوای جسمی و  جنسی

-مکمل کمک در مانی زگیل تناسلی