• کمک به بهبود گردش خون محیطی
  • کمک به افزایش حافظه
  • کمک به افزایش عملکرد شناختی در بزرگسالان