کپسول نرم اینوفولیک کمبی 

حاوی میو اینوزیتول  – دی کایرواینوزیتول و اسید فولیک