کاهش التهابات و تسکین دردهای مفصلی
جلوگیری از تخریب مفاصل و غضروف ها
بهبود وضعیت حرکتی و خشکی مفاصل