قرص پومئول برولر 

دارای فرمول اختصاصی

چربی سوز 

کاهش وزن 

برولر 3 در 1  (پوموتراپی-فیتوتراپی-نوتریتراپی)

حاوی عصاره های گیاهی

مشاهده نتیجه فقط بعد از 30 روز