چودر نوتری ویتا بی سی ای ای مکس پاور 

تامین کننده اسید آمینه های ضروری برای سنتز پروتئین

فرموله شده از ایزولوسین -ال-ایزولوسین و ال-والین

بهبود رشد عضلات و ریکاوری