ژل لوبریکانت پلی ژل بانوان

محلول در آب 

خوشبو کننده

 روان کننده و مرطوب کننده 

بهبود عوارض ناشی از خشکی واژن