بهبود رشد با تحریک ترشح هورمون رشد
– کمک به بهبود عملکرد قلبی-عروقی
– بهبود عملکرد ورزشی و افزایش استقامت
– قابلیت هضم بسیار خوب
– افزایش جریان خونرسانی به عضلات