کپسول لینازپام اروم طب دارو

آرام بخش

ضد اضطراب 

رفع بیخوابی

 کاملا گیاهی