حاوی آهن لیپوزومال

با طعمی مطلوب 

جذب بالا

دندان ها را سیاه نمی کند