قرص کانفرون بیونوریکا

بهبود عفونت مجاری ادراری

پیشگیری از رسوب شن کلیوی

کاهش دهندۀ التهاب

 آرام کنندۀ مثانه ی تحریک پذیر

 بهبود عملکرد کلیه