– درد سینه را کاهش می دهد.

– حساسیت پستان را کم می کند.

– از مواد طبیعی تشکیل شده و به طور طبیعی عمل می کند.

– بر طرف کننده مشکلات پیش از قاعدگی مانند حساس شدن و دردناک شدن پستان ها (ماستودینیا)

– بر طرف کننده مشکلات دوران قاعدگی و قاعدگی های نامنظم (اختلالات قاعدگی)