قرص شوگر متا بالانس

  • تامین کننده مواد ضروری مورد نیاز برای فرآیند متابولیسم قند و کربوهیدرات در بدن،
  • کمک و تنظیم کننده تولید انرژی حاصل از متابولیسم غذا در بدن 
  • همچنین کمک کننده به متابولیسم طبیعی بدن در حین و پس از انجام ورزش