قرص سیستون هیمالیا 

رفع عفونت مجاری  ادراری

دفع اسید اوریک و سنگ شکن کلیه

افزایش دهنده دفع ادرار

دفع سنگ های بزاقی

ساخت هند