قرص سیستدین ب6 بایول فرانسه

  • افزایش رشد و تکثیر سلول‌های تولیدکننده کراتین
  • بهبود ساختار و استحکام ناخن‌های شکننده
  • مهارکننده آنزیم‌های مؤثر در ریزش مو
  • درمان ریزش مو دوره‌ای یا مزمن
  • افزایش ضخامت تارهای مو