قرص گیاهی دویلتفین (دولوتفین) حاوی عصاره پنجه شیطان

تسکین دردهای اسکلتی و مفصلی 

بهبود استئوآرتیریت و آرتریت روماتوئید

تسکین درد سیاتیک