قرص دافلون 

محتوی دایوسمین و هیسپریدین 

  • کاهش تعداد دفعات کرامپ یا گرفتگی عضلات
  • کاهش درد و احساس سنگینی در پاها
  • کاهش ورم پای بیماران واریسی
  • محافظت از بروز عوارض واریس
  • تسریع روند بهبود زخم وریدی
  • کاهش درد، سنگینی پا
  • کمک به درمان بواسیر