قرص کلرلا

 منبع غنی از ویتامین -مواد معدنی و پروتئین 

کاهش دهنده چربی خون

محافظ مخاط معده و سم زدایی کبد

بدون مواد افزودنی