شیر خشک تروویتال 2

از ماه ششم به بعد

دارای اسید های چرب DHA , AA

دارای :نوکلئوتید

         پری بیوتیک

         اسید سیالیک

غنی شده با آهن