شربت هانی ژل دایا 

حاوی عسل طبی و عصاره عناب

فاقد مواد نگهدارنده

افزایش قوای جسمی 

تعدیل سیستم ایمنی