• بار فشرده شده مخلوط غلات و  میوه های خشک با روکش فرآروده کاکائویی سفید فاقد شکر
  • حاوی جودوسر -کرنبری خشک شده -پرک ذرت – مالتودکسترین – پرتقال خشک شده -آرد برنج