بار فشرده مخلوط غلات و مغز های خوراکی با روکش کاکاکویی شیری