قرص دابل بول 

حاوی ویتامین های ب -تائورین -جنسینگ کره ای و دانه گوارنا

افزایش دهنده استقامت و انرژی بدن