دهانشویه تولیوم

دارای اکتینیدین دی هیدروکلراید

موثر 

ارزان 

و ایمنی بالا